«Vi definerer klubbkultur som summen av relativt vedvarende og dominerende kollektive Idéer, normer (mellommenneskelige leveregler), verdier (hva er viktig og vesentlig), strukturer (hva binder oss sammen til en helhet) og systemer (f eks bl.a ulike dataverktøy/systemer) som er karakteristisk for en klubb».   

Først til fremtiden, – Willi Railo – PROFFESOR DR. PHILOS, i samarbeid med Håkan Matson og Jon-Ivar Johansen.

Hva bør på agendaen som målsettinger for en fremtidsrettet Gresvik Idrettsforening på over 100 år?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Bidra til å skape fremtidens klubbkultur ved å sette dine /deres ønskede mål på agendaen i Gresvik Idrettsforening!

Send ev mail til administrasjonen i Gresvik IF, og de ansatte sorterer og adresserer ønskene til rett sted internt i klubben

Foto: Terje Jensen.

Daglig Leder i Gresvik IF Morten Helminsen tar gjerne imot din mail vedr. dine forslag til videreutvikling og mål for Gressvik IF – og sorterer dem, så de når rett instans internt i klubben. Send ev mail til: kontoret@gresvikif.no

Sebastian Møklegård tar gjerne imot din mail vedr. dine forslag til videreutvikling og mål for Gressvik IF – og sorterer dem så de når rett instans internt i klubben. Send ev mail til: sebastian@gresvikif.no

Stikkord for felles klubbanliggende målsettinger:

 • Kvalitative, sportslige, og/eller prestasjons/resultatmål ?
 • Kortsiktige mål og/eller langsiktige mål?
 • Nye idéer og mulig nyskapning, som du opplever bør og kan realiseres. ?
 • Målsettinger om mellommenneskelige holdninger/leveregler (normer)?
 • Noe mellom menneskelig eller forretningsmessig som er eller blir viktig og vesentlig for klubben ? (verdier – mellommenneskelige og/eller organisatoriske/forretningsmessige?)
 • Struktur: Ulike/nye organisasjonsstrukturer ? Nye måter vedr. hvordan hver del/enhet i klubben kan og bør bindes sammen og bli innvevd i hverandre til en helhetlig klubb?
 • Ansvarsfordeling/rollefordeling/rolleaksept – delegere ansvar/medansvar og påvirkningskraft?
 • Involvering og inkludering – sikre demokratiske prosesser?
 • Måten ting blir gjort på – metoder?
 • Individuell tilpasning person og enhet, mangfold og/eller gruppetenkning?
 • Nye måter å organisere Gresvik IF på?
 • Behov for nye systemer / verktøy – brukervennlighet?
 • Kommunikasjons rutiner, informasjon – dialog – ev instrukser og bruksanvisninger ?
 • Samhandlingsrutiner administrasjonen og klubben Gresvik Idrettsforening?
 • Samhandling mellom ulike aktivitetsgrener?
 • Gresvik IFs nye hjemmesider?
 • Pedagogiske og didaktiske plattformer i Gresvik IF?
 • Administrative rutiner ?
 • Trener kompentanse – Lederkompetanse ?
 • Bane og anlegg – ev vedlikehold, utvikling og prioriteringer?
 • Flere arenaer og tilbud – aktivitet og/eller sosialt?
 • Forbedre øvrige rammebetingelser – hvilke?
Bygg videre på kunnskapen som allerede ligger i klubbkulturen i Gresvik IF:

«Gresvik IF ble Kvalitetsklubb i 2015. Vi valgte å bygge dette inn i alle foreningens klubbhåndbøker», kan du lese på disse GIFs hjemmesider under «Om Gresvik IF» — eller følg denne linken . Der kan du ev lese mer om beslutningene klubben tok da de beveget seg inn i kvalitetsklubbkonseptet i for seks år siden, 2015.

Er du medlem av Gresvik IF, så er du og ditt miljø allerede en del av klubbkulturen i Gresvik Idrettsforening.

I Gresvik IF vil vi at du blir sett og hørt og oppfordrer deg og ditt miljø derfor til å bidra til å videreutvikle klubbkulturen i GIF. Dette kan du/dere gjøre gjennom å sette fremtidige mål for fellesskapet i klubben. Får du/dere gjennomslag for nye kvalitative mål eller kvantitative resultatmål for klubben som helhet blir konsekvensene at klubbkulturen er i utvikling og endring.

Klubbkultur er som fjøslukt

«Klubbkultur er som fjøslukt, man merker den godt når man går inn i den, men merker den ikke når man har stått i den en stund», er uttalt av en klok mann. Gresvik IF vil derfor også lytte til eksterne personer og institusjoner som eventuelt har innspill om klubbkulturen i Gresvik IF.

Gresvik Idrettsforening er 100 år i 2022 og har sine røtter å vise hensyn til. Dagens kulturarv.

EVOLUSJON

Gresvik Idrettsforening er rigget for evolusjon – ikke revolusjon

Å bygge videre på historien og kontinuitetsbærerene i Gresvik IF, med langsomme og gradvise endringer kan kalles  evolusjon – mens ifølge store norske leksikon er revolusjon en betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid.

Ett av flere perspektiver, støttestrukturer og stillaser du kan forholde deg til for å utvikle Gresvik IFs klubbkultur er Kvalitetsklubb konseptet:

Foto: Terje Jensen. Aktiviteter, blant annet: Rekruttering. Sportsplan. Sportslig ledelse. Trenerveileder. Dommerutvikling. Sesong avvikling og kamp avvikling.

 

 

 

 

Foto: Terje Jensen. Organisasjonsutvikling – utvikling av Gresvik IF, blant annet: Organisasjons styring/ledelse. Kvalitetsklubb ansvarlig. Økonomistyring. Årshjul/Plan. Fiks ansvarlig. Klubb håndbøker. Organisasjons struktur / Organisasjonskart. Sikre politiattester.

Kunnskap og Kompetanse, blant annet; Leder kompetanse. Trener kompetanse.

Samfunns- og Verdiarbeid. Blant annet; Klubb verdier og medfølgende normativt arbeid. Kampverter, Fair Play, Trygge rammer (Dop/alkohol, Livsstil kosthold søvn og aktivitet m.m). Trafikksikkerhet. Temaene mobbing og rasisme. Skadeforebygging og forsikring. Private og kommersielle aktører – økonomiske/finansielle samhandlingspartnere (sponsorer).

 

Struktur betyr oppbygging eller sammenhengen mellom de enkelte elementene i en helhet. Kanskje er struktur når man innser at alt henger sammen med alt og er vevd sammen til en helhet og mangel på struktur er når enkeltelementene eventuelt splittes opp og isoleres bort fra helheten.

Hva bør på agendaen som kvalitative og kvantitative målsettinger for Gresvik Idrettsforening ?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurdering av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv ?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Foto: Terje Jensen.

STRUKTURER I GRESVIK IDRETTSFORENING:

De ulike aktivitetene,  idrettsgrenene, enkeltmenneskene og relasjonelle nettverkene henger sammen i en større og mer helhetlig perspektiv i Gresvik IF.

Føl ev mer på, og reflekter gjerne rundt, hvordan klubben der alle skal trives eventuelt kan bygge opp en god og hensiktsmessig helhetlig struktur mellom de ulike personene og relasjonelle nettverkene i Gresvik IF ved å trykke på bildet. Da lander du på en side som heter; STRUKTURER I GRESVIK IF.