«Bry-deg!», Fair Play og sosial kompetanse på agendaen i Gresvik IF

Del:

«Vi ønsker at Gresvik IF skal være klubben der alle skal trives, og takk for at dere har gitt oss muligheten til å oppleve disse to Bry-deg – seminarene, som begge var knallbra» sier Hanne Veerbek. «Terningkast 6 på begge seminarene», sier Joar Dahle.

Hanne Veerbek har vært en fenomenal pådriver for blant annet «Fair Play» og kampvert-ordningen i 2018. Joar Dahle er sentral i holdningsskapende arbeid i klubben. Og Ifølge tilbakemeldingene er foreldre, trenere og ledere på tvers av ulike idrettsgrener i GIF strålende fornøyd med de to «Bry-deg seminarene» som klubben har avholdt denne høsten.

Kunnskapen og kompetansen til Lasse Steve i politiet (alkohol/rus) og lærer/forsker Jan Christian Häckert (påvirkning/mobbing/motivasjon) oppleves som gull verdt for alle, på tvers av enheter og idrettsgrener i GIF. De to seminarene har gitt både trenere, ledere, foreldre og utøverne selv økt bevisstgjøring og nyttig påfyll som kan anvendes både PÅ og UTENFOR banen.

Veldig viktig å få høre sannheten om hvor vanskelig det kan være å vokse opp i dagens samfunn. Dette setter oss i stand til å se dagens utfordringer fra barn og ungdom sitt perspektiv, og er påminnelser vi ikke kan få nok av. Innholdet i det som både Lasse og Jan Christian formidler på disse seminarene gir oss i klubben en kompetanse som vi absolutt bør bygge videre på, sier trenerkoordinator Joar Dahle.

Voksne foreldre, trenere og ledere bør være gode rollemodeller og normsettere
Sosial kompetanse er mye, men at bevisst omgang med rus/alkohol og null mobbing vil gi alle i og utenfor klubben økt glede og trivsel, er alle enige om. Det krever ifølge Lasse og Jan Christian, blant annet at voksne er gode rollemodeller, og at det miljøskapende arbeidet i klubben gjøres på en måte som når frem til voksne, barn og ungdom. Både Lasse og Jan Christian er enige i at det først og fremst er de voksne som bør være i forkant med å skape gode mellommenneskelige leveregler – gjennom å ta ansvar for å være normsettere.

Det er de voksne som bør være tydelige normsettere, oppfordrer de begge.

Lasse Steve

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringer knyttet til alkohol og rus – Lasse Steve

Lasse Steve fra politiet hadde den 12. september et svært godt og nyttig Bry-deg seminar i Trondalen om forebyggende virksomhet rundt alkohol og rus utfordringer. Lasse formidlet mye kunnskap og verdifulle tips til både foreldre, ledere og trenere. Lasse understreket blant annet hvor viktig det er at foreldrene ikke overser mulige utfordringer knyttet til rusmidler, men er i forkant og virkelig bryr seg. Lasse ga de fremmøtte derfor konkret kunnskap om de mest vanlige type rusmidler blant ungdom i dag, indikasjoner på bruk av narkotika, og hvordan dynamikken i rusmiljøer foregår. Gjennom denne kunnskapen er Lasse overbevisst om at de voksne har bedre forutsetninger for å kunne kommunisere godt med barn og ungdom om dette viktige tema rus.

Jeg tror at gjennom denne kunnskapen kan voksne være i forkant og bry seg i en tidlig fase, og dermed komme tidlig inn med forebyggende tiltak. Det er en suksessfaktor å komme tidlig inn med forebyggende tiltak, understreker Lasse.

Et lokalt idrettslag med et forebyggende engasjement, og som bryr seg, er derfor meget effektivt i arbeidet mot at unge skal begynne å ruse seg, sier Lasse.

Enkelte barn og unge lever i familiesituasjoner der misbruk av rusmidler foregår, og Lasse fremhever derfor verdien av å nettopp skape trygge miljøer og rammer i et lokalt idrettslag som Gresvik IF.

Voksenansvaret for foreldre, trenere og ledere blir avslutningsvis tydelig presisert av Lasse.

De voksne er rollemodeller og normsettere, de bør derfor være gode eksempler for barn og ungdom. Det er således viktig at de selv har et avklart forhold til eget bruk av alkohol og rus i sitt samvær med barn og ungdom, minner Lasse de fremmøtte om avslutningsvis.

Påvirkning, mobbing og motivasjon – Jan Christian Häckert

Häckert bry deg – Mobber og mobb offer omgivelser

Jan Christian Häckert hadde den 24. oktober et like verdifullt Bry-deg seminar for det omtrent samme antall fremmøtte i Trondalen, som ved seminaret om alkohol/rus.

Jan Christian utvekslet mange og viktige erfaringer fra både Gresvik IF, skoleverket og hva undersøkelser om temaene påvirkning, mobbing og motivasjon forteller oss.


Er i GIF fordi vennene mine er der
Jan Christian fortalte bl. a historier fra Gresvik IF der det ble tydelig for de fremmøtte at prestasjonsfokuset på banen iblant kan få altfor stor plass blant våre trenere og ledere. Man glemmer nemlig i blant at mange utøvere er til stede i Gresvik IF på grunn av gode vennerelasjoner, og ikke prestasjoner eller mestring av ferdigheter. Det er følgelig det mellommenneskelige miljøet og de gode relasjoner utenfor banen som er drivkraften og motivasjonen for mange utøvere og medlemmer i GIF. Häckert’s historie om at en utøver takket for seg i GIF grunnet for stort prestasjonsfokus fra en trener ble en viktig påminnelse for nettopp å være i forkant, bry seg, – gjennom å skape gode miljøer.

Mobberen, mobberens hjelpere og de passive tilskuerne
Häckert forteller gjennom kvelden bl.a om hva forskning på sammenhengen mellom mobberen, mobberens hjelpere, mobbeofferet og de passive tilskuerne forteller oss. Og budskapet er tydelig for oss fremmøtte: Vær ikke en passiv tilskuer om du er vitne til krenkelser eller mobbing, men bry deg – uansett hvilken rolle du har i den mulige mobbesituasjonen!

Sammenhenger mellom påvirkning, mobbing og motivasjon
Jan Christian Häckert får også de fremmøtte til å se viktigheten av å se sammenhenger mellom hvordan enkeltmennesker blir påvirket av omgivelser/miljøet, hva mobbing egentlig er og hvordan det foregår, samt hva og hvordan barn og ungdom blir motivert. Det blir tydelig for de fremmøtte at vi mennesker alle har våre utfordringer knyttet til mye – bl. a atferd. For eksempel er ikke hyperaktivitet uvanlig, og sannsynligvis absolutt ikke på en idrettsarena som i Gresvik IF. Arv og miljø spiller inn. Derfor er blant annet trygge relasjoner og engasjerte voksne som bryr seg, ros/anerkjennelse, mestring (legg lista riktig) viktige motivasjonsfaktorer.

Løsrivelse i ungdommen og grensesetting
De fremmøtte blir også bevisst at ungdom går gjennom perioder med løsrivelse fra voksne og tester derfor helt naturlig ut grenser. Trygg og tydelig grensesetting blir derfor et tema, og Jan Christian Häckert er tydelig på at det er de voksne som er normsetterne i våre miljøer.

Barn og ungdom ønsker seg engasjerte voksne som bryr seg
Mobbing og krenkelser foregår dessverre i hverdagen, uten at de voksne er tilstrekkelig oppmerksomme eller griper inn som gode ledere og normsettere. Det sammenfaller lite med nevnte barn/ungdoms motivasjonsfaktor: «Engasjerte voksne», noe som i praksis er å bry seg.

Nettvett
Nettvett kan være en vanskelig utfordring den oppvoksende generasjon har. Og det henger tett sammen med både påvirkning, mobbing og motivasjon. Her er Jan Christians Häckerts forslag til trygge og tydelige nettvett regler:

  • Ikke bruk stygge eller negative ord når du snakker til/med andre på internett.
  • Ikke si ting du ikke vil eller tør si ansikt til ansikt med den du snakker med på internett.
  • Ikke gi ut personalia eller andre opplysninger som gjør at noen kan spore deg opp privat
  • Ikke legg ut bilder eller videosnutter som du ikke vil at hele verden skal se. Legg heller ikke ut bilder av andre uten deres eller deres foresattes tillatelse. Det er straffbart.

Sette sosial kompetanse som mål og på agendaen i GIF?
Hva skal Gresvik IF rette fokus mot, ha som mål, sette på agendaen når vi møtes på felles arena? Kun pasningskvalitet, eller både pasningskvalitet og sosial kompetanse? Når vi kommer til samlebegrepet sosial kompetanse trekker Häckert spesielt frem ansvarlighet, (positiv) selvhevdelse, selvkontroll, samarbeid og EMPATI som helt sentrale punkter for å forebygge krenkelser og mobbing. Dette understøttes fra alt som er formidlet i en sammenheng tidligere gjennom kvelden. Og når vi avslutningsvis ser sammenhengene mellom påvirkning, mobbing og motivasjonsfaktorer blir budskapet fra Häckert om forebyggende aktivitet for å unngå krenkelser og mobbing i GIF krystallklart: Vær i forkant, – bry deg!

Sosial kompetanse og normer i forlengelsen av klubbverdiene?

 

GIF får for tiden mange positive tilbakemeldinger om Gresvik IFs eksemplariske møter med andre mennesker, blant annet fra både gjestende lag og dommere. Fair Play konseptet (bl. a respekt) generelt, og kampvert ordningen (mottak av dommere og gjestende lag) spesielt, fungerer for tiden godt når gjester kommer på besøk.

Men kanskje kan Gresvik Idrettsforening som klubb i fremtiden i tillegg også forenes i en demokratisk ånd om et mer konkret innhold og måter å praktisere klubbverdiene Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling. For eksempel gjennom å være i forkant og bry seg gjennom å konkret skape tydelige og trygge husregler og/eller et felles holdningsgrunnlag som bør være gjeldende når vi er på våre fellesarenaer. Det vil muligens skape bevissthet rundt sosial kompetanse og være normsettende. Gjennom tydelige og trygge felles normer kan trenere og ledere i klubben kanskje få bedre forutsetninger for å bli nettopp det både Lasse Steve og Jan Christian Häckert foreslår: Være i forkant og bry seg (om!) – og bli gode normsettere for barn og ungdom. Kanskje bør vi som klubb også øke vår kompetanse i ulike måter og hvordan dette kan etterleves i vår praktiske hverdag – både på og utenfor banen.

Eksempler på normsetting er mange, og her er noen eksempler som gresvikif.no opplevde som mulige normer som følge av sin tilstedeværelse på Lasse Steve og Jan Christian Häckert sine to gode miniseminarer:

Verdi: GLEDE – Norm: I GIF finner vi felles glede i trygge og tydelige rammer for ønsket atferd.

Verdi: GLEDE – Norm: I GIF finner vi felles glede i bevissthet i omgang med alkohol og andre rusmidler

Verdi: RESPEKT – Norm: I GIF er vi likeverdige, uavhengig av prestasjon på banen

Verdi: RESPEKT- Norm: I GIF viser vi alle respekt for våre felles husregler og felles holdningsgrunnlag

Verdi: ENGASJEMENT – Norm: I GIF bryr vi oss om hverandre og engasjerer oss i hverandres trivsel

Verdi ENGASJEMENT – Norm: I GIF er vi i forkant og engasjerer oss på et tidlig stadium dersom vi opplever antydninger til krenkelser eller mobbing i vårt miljø.

Verdi: SAMHANDLING: Norm: I GIF leder voksne, barn og ungdom frem til både fair play og best mulig sosial kompetanse

Verdi: SAMHANDLING: Norm: I GIF samhandler ledere, trenere, foreldre og utøvere om gode mellommenneskelige levereregler på en demokratisk måte. Vi drar nytte av ulike syn, perspektiver, egenskaper og ferdigheter.

 

Hjertelig takk fra Gresvik IF til Lasse og Jan Christian – knallbra!
«Takk for at jeg fikk muligheten til å være med på disse miniseminarene, knallbra!» melder styremedlem i fotballavdelingen, Hanne Veerbek.

Hele klubben Gresvik IF takker både Lasse og Jan Christian for to svært nyttige miniseminarer og at de har gitt oss bedre forutsetninger for å bli «klubben der alle skal trives».


Del: