Gresvik IF har tegnet forsikringsavtale med Idrettens Forsikringssenter (IFS).

Idrettens Forsikringssenter (IFS) er idrettens eget forsikringssenter. Idrettens

Helsesenter (Eid av NFF) har etablert Idrettens Forsikringssenter, og sammen med Norges Idrettsforbund og Tryg forsikring jobbet frem en felles innkjøpsordning for forsikringer til norsk idrett.

Målet er å tilby klubber og særforbund skreddersydde forsikringsdekninger og vilkår for idrettsklubber til markedets beste priser. Idretten administrerer sine egne forsikringer

via Idrettens Forsikringssenter.

Gresvik IF har følgende forsikringer i IFS. (Dette er bare noen utdrag av forsikringene og er ikke fullt ut dekkende. Det vises til gjeldende vilkår).

Alminnelig ansvarsforsikring

Forsikringssum for ansvarsforsikring er kr. 10 000 000. Egenandel kr. 10 000.

Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap som skyldes ting- eller personskader som konstateres av sikrede eller skadelidte i forsikringstiden og som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er beskrevet i forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som benyttes i virksomheten.

Med personskade menes skade, død eller sykdom påført en annen person.

Med tingskade menes tap av eller fysisk skade påført en annens løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom. Tap eller endring av elektronisk lagret informasjon er å regne som en fysisk skade på ting.

Styreansvarsforsikring

Forsikringssum: kr. 5 000 000,-.  Egenandel kr. 0.

Selskapet dekker sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade sikrede kan ilegges på grunnlag av uaktsomhet.

Forsikringen dekker erstatningskrav som første gang skriftlig er varslet eller fremsatt mot sikrede eller direkte mot selskapet mens forsikringen var ikraft, og som begrunnes i handlinger eller unnlatelser foretatt mens forsikringen var i kraft. Forsikringen dekker også krav som skyldes handlinger eller unnlatelser foretatt 5 år før forsikringen trådte i kraft, forutsatt at kravet ikke kan dekkes av tidligere forsikring i annet forsikringsselskap.

 Kriminalitetsforsikring

Forsikringssum kr. 1 000 000,-.  Egenandel kr. 0. (gjelder 3 ansatte)

Forsikringen dekker direkte økonomisk tap som oppstår som følge av at ansatt overfor sikrede har gjort seg skyldig i følgende straffbare handling jf. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10:

– Underslag – Tyveri – Bedrageri – Utroskap – Dokumentfalsk

Med direkte økonomisk tap menes det kronebeløp eller verdien av den gjenstand eller interesse som er frarøvet sikrede

 Yrkesskadeforsikring for 1 person / 1 årsverk

Forsikringen dekker i henhold til Lov om Yrkesskade.

 Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i henhold til lov om yrkesskade­forsikring av 16. juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført ved yrkesskade­/yrkessykdom som konstateres i forsikringstiden. Erstatning utmåles i henhold til Forskrift om standardisert erstatning gitt med hjemmel lov om yrkesskadeforsikring. Dersom yrkesskade­forsikringen er dekket under kollektiv forsikringsavtale i annet selskap eller på annen kollektiv forsikringsavtale i Tryg, vil dette fremgå av forsikringsbeviset.

Yrkesskadeforsikringen inkluderer frivillig yrkesinvaliditet (fra 1% – 14% medisinsk invaliditet).

Reise til og fra arbeid inklusiv dødsfallserstatning til ektefelle/samboer og barn er dekket.

 Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige/ dugnadsaktiviteter

Forsikringssum død: kr. 200 000. Forsikringssum invaliditet: kr. 1 000 000.

Forsikringen gjelder under organisert felles dugnadsarbeid i klubbens regi. Forsikringen omfatter ulykkesskade som rammer forsikrede. Med ulykkesskade menes en fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre fysisk hendelse – et ulykkestilfelle – som skjer i forsikringstiden.

 Behandlingsforsikring (daglig leder)

Forsikringen kan være satt sammen av flere dekninger.

Fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er valgt.

 Forsikring for Traktor/arbeidsmaskin Regnr. BB7845

Ansvar, kasko og førerulykke for traktor m/arbeidsredskap u. kran.

 Forsikring for gressklipper Ureg.

Ansvar, kasko og førerulykke for Gressklipper.

 Huseierforsikring Næringsbygg

All bygningsmasse (klubbhus-garasje-kiosk-utstyrsbrakker) er fullverdiforsikret.

Bygningsmassens forsikringssum fremkommer i årsregnskapet.

Forsikringen dekker brann, kortslutning/el. fenomen, vann, hærverk, annen plutselig og uforutsett bygningsskade, huseieransvar og naturskade.

Glass-skade inntil 20 000 pr. rute. Egenandel glass kr 5 000.

Næringslivsforsikring

Innboforsikring (maskiner, varer, løsøre 1. risiko)

Fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som fremkommer.

Varierende dekning og egenandeler.