PERSPEKTIVER, SAMMENHENG OG KONTEKST: Klubbkulturen i Gresvik IF består av mangfoldige perspektiver. I hvilken sammenheng gir du av deg selv på din måte og samtidig tar del i fellesskapet med tilhørighet i Gresvik Idrettsforening?

Som aktiv utøver? Tillitsvalgt? Leder? Trener? Passiv medlem? Som profesjonelt ansatt? Innleid med spisskompetanse? Selvutnevnt medlem av «complience avdeling i GIF» og vaktbikkje for de andre? Mamma eller pappa? Yrkesaktiv med litt for mange gjøremål? Fra stat/fylke eller kommune? Fra NFF, NHF, NIF, NCF? Supporter? Publikum? Leverandør? Pensjonist? Samhandlingspartner/Sponsor? Behjelpelig lokalsammfunnsaktør eller frivillig dugnadshjelp? Journalist fra media? «Kunde» av tjenesteleverandøren Gresvik idrettsforening? M.M – osv osv.

DENNE SIDEN OM MISJON, VISJON, VERDIER MED TILHØRENDE NORMER, HANDLER OM HVA SOM KANSKJE ER VIKTIG OG VESTENTLIG FOR BÅDE DEG SELV OG GRESVIK IF – HVA ER DIN PERSONLIGE OG FORENINGENS MISJON, VISJON og VERDIER — OG KANSKJE VIKTIGST, FORDI ALLE DE NEVNTE – UANSETT ROLLE – ER FRIVILLIG EN DEL AV FELLESSKAPET I GRESVIK IF:

ER KLUBBKULTUREN I GRESVIK IF OG DU EN OK MATCH ?

TRIVES DERE SAMMEN ?

Verdikommisjonen i Norge

Sist Norge hadde en offentlig debatt om Verdier i storsamfunnet kom utallige perspektiver frem i lyset. Folket forventet seg kanskje en delikat smørbrødliste med hvordan man bør tenke, hvilke holdninger man bør bære med seg, og derigjennom hva man skal føle og dermed oppføre seg i staten Norge. En slags ytrestyrt oppdragelse liste.

Men det endte med at Norge tilrettela for selvstendighet og god selvledelse. Barneombudet hadde allerede oppfordret og sunget «Tenke sjæl!» til barn og unge i noen år, og skoleverket i staten byttet ut ordet «oppdragelse» med «dannelse». Norge ønsket og forventet seg nå mer selvstendige, indrestyrte og selvgående mennesker, og dermed ble FRIHET og ANSVARLIGHET stående igjen som de sentrale verdiene.

«Et brev om frihet»

«Hvilke verdier er viktigst i dagens og morgendagens samfunn?»

«Frihet uten forpliktelse fører til griskhet og krenkelser. Forpliktelser uten frihet betyr livsfornektelse og moralisme. Derfor ble dette et brev av frihet og forpliktelse»

«Frihet – men husk at med frihet følger ansvarlighet»

I  landskapet «Frihet, men husk med frihet følger ansvarlighet» befant også Gresvik IF seg på denne tiden. Klubben omorganiserte seg og strukturerte ansvaret for både økonomi (konsernmodellen) og egne aktiviteter fra sentralstyring til den enkelte enhet i klubben. Selvstendig frihet var et faktum og både håp, tro og forventning om stor grad av ansvarlighet ble delegert fra en tidligere sentralstyrt klubb til hvert enkelt enhet i klubben.

Gresvik IF var klok nok til å forstå at dersom klubben delegerer ut ansvar – så delegerer den selvsagt samtidig påvirkningskraften til den enkelte enhet.

Hva beholdt den tidligere sentralstyrte, med hierarkisk organisasjonsstruktur,  klubben Gresvik Idrettsforenings hovedansvar for fra denne beslutningen fant sted ? – og hvilken klubbkultur og strukturer vokste frem i lyset av «Frihet – men husk med frihet følger ansvarlighet» ?

Husket hver enkelt medlem og enhet i den nye organisasjonsmodellen og klubben selv å lede seg selv inn i forpliktelsene og medansvaret som naturlig følger av frihet og ansvarlighet. Husket alle at det finnes både et jeg og et vi, også i en ny type sammenvevning av hver enkelt og fellesskapet i Gresvik Idrettsforening ? 

MISJON

Misjon og Visjon henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre i enhver virksomhet eller forening. Være rotfestet og å vite hensikten med Gresvik Idrettsforening og samtidig tillate seg å drømme om fremtiden, være visjonær. Det arbeides for tiden med å formulere selve hensikten med Gresvik Idrettsforening – klubbens misjon.

ROTFESTET BAKKEKONTAKT:

Hvordan startet det hele, for snart 100 år siden ? – Hva var oppdraget, hensikten – MISJONEN – med Gresvik Idrettsforening ? Hvilken funksjon og oppgave skulle den fylle i lokalsamfunnet på Gressvik,  for hvem og på hvilken måte? Kan og bør klubben fylle den samme misjon nå og i fremtiden – er den fra en universell og tidløs dimensjon ?

VISJON

 Være rotfestet og å vite hensikten med Gresvik Idrettsforening og samtidig tillate seg å drømme om fremtiden, være visjonær. Gresvik Idrettsforening formulerte en visjon, en drøm fra 2004 om en gang å bli:

«Klubben der alle skal trives!»

Visjon: Klubben der alle skal trives.

Å TILLATE SEG Å DRØMME – I DRØMMESAMFUNNET:

Noen elsker å drømme. Være visjonære. Og omtrent samtidig med at verdier som selvstendig frihet og ansvarlighet veide tungt i både storsamfunnet og i Gresvik IF, ble drømmene svært populære. For enkelte klubber og enkeltpersoner ble det en livsstil. Gresvik IF lot seg også begeistre og inspirere, som så mange andre, av den lidenskapelige fotballentusiast og reklameguru fra Stabæk, Ingebrikt Steen Jensens, gode bok «Ona Fyr». For Gresvik IF ble drømmer og visjoner om fremtiden nå en slags fyrlykt langt der fremme, nå visste klubben i hvilken retning Gresvik Idrettsforening burde styres.

Samtidig er den universelle og tidløse sannheten Bayern München´s visjon:

«Vi er det vi er».

Like tidløs og universell sann som

«Gresvik er og blir seg selv»

VERDIER

Klubben hadde det frie valget og formulere i 2004 hva som da var viktig og vesentlig for Gresvik IF. Verdiene Gresvik Idrettsforening valgte og formulerte som viktig og vesentlig den gang var:

«Glede», «Respekt», «Engasjemenet», «Samhandling»

Gresvik Idrettsforenings stod i det selvstendige frie valget av verdier i 2004. Det falt ned på Glede, Respekt, Engasjement, Samhandling. En rimelig stor forpliktelse å leve opp til ovenfor sine passive og aktive medlemmer, for klubben som samtidig med å være en klubb er, fra medlemmenes og utøvernes perspektiv, en slags tjenesteleverandør av trivsel til lokalbefolkningen –  Gresvik idrettsforening.

KJERNEN I ÅRSAKEN TIL VERDIER – Å HA FRIHETEN TIL SELVSTENDIG Å VELGE HVA SOM ER VIKTIG OG VESENTLIG FOR BÅDE SEG SELV OG GRESVIK IDRETTSFORENING:

For de som tar verdier på alvor utløser de følelser. Er man bevisst sine verdivalg kan det bidra til en form for indre og ytre stabilitet, en slags plattform å stå på med integritet i egen dannelse av både klubb og person. Og som samtidig regulerer både klubb og oss mennesker til å være OK samfunnsborgere i relasjon til andre mennesker. Man kan danne seg selv til å være et godt medmenneske og en god klubb, mens man støtter seg til sine VERDIVALG

La oss håpe hver enkelt ansvarlig tillitsvalgt og medlemmene i Gresvik IF ivaretar både klubbens interesser og hver enkelt – i sine frie, selvstendige og forpliktende verdivalg – for verdier utløser følelser og er iblant døråpner til eventuelle verdikonflikter, – for de som tar verdier på alvor.

Rotfestet bakkekontakt – Gresvik IFs røtter og Misjon

Er og blir det viktig å huske Gresvik IFs hensikt, ikke drømme seg helt bort ? Kan det iblant være klokere å sørge for å bli god, fremfor å fantasere seg god ?

Har du innspill og mål om formuleringer av klubbens hensikt, misjon – husk:

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati:

Bakkekontakt i Drømmesamfunnet

Gresvik IF er og blir seg selv i en universell og tidløs dimensjon – men befinner seg akkurat nå samtidig i det som senere – i klokketid – kanskje vil bli kalt Koronatiden, drømmesamfunnet, vår egosentriske, selvopptatte narsissisiske kultur, informasjonssamfunnet, kunnskapssamfunnet med mulig mangel på kompetanse  og/eller kanskje dokumentasjonssamfunnet ???

Er Gresvik IF i en drømmeboble, kan den ev balanseres og komplementeres av realitetsorientering og en rotfestet tydelig Misjon??

Hvilken Misjon, Visjon og Verdivalg med tilhørende normer blir de rette frie valgene fra her&nå og fremover for Gresvik Idrettsforening?

Evolusjon fremfor revolusjon

Kunnskap, kompetanse og erfaring fra kontinuitetsbærerene i Gresvik Idrettsforening er utvilsomt verdifulle fundamenter, – støttestrukturer, bærebjelker og stillaser som klubben kan bygge sin videre utvikling på.

Å bygge videre på historien med langsomme og gradvise endringer kan kalles  evolusjon – mens ifølge store norske leksikon er revolusjon en betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid.

Gresvik IF er rigget for og ønsker evolusjon fremfor revolusjon

Dersom du ønsker å lese mer i Gressvikingen 2018 om hvordan Gresvik Idrettsforenings Visjon og Verdier ble til i 2004 og litt om hvordan det eventuelt kan praktiseres kan du trykke på denne linken: VISJON OG VERDIER I GRESVIK IF.

METAKOMMUNIKASJON: HVA MED ULIKE PERSPEKTIVER PÅ DEN ALLTID AVGJØRENDE VIKTIGE OG VESENTLIGE VERDIEN KOMMUNIKASJON I GRESVIK IF ?

Gresvik Idrettsforening tar sine selvstendig valg og er forpliktende ansvarlig for sine egne valg. Klubben innhenter iblant spisskompetanse fra ulike perspektiver før de tillitsvalgte i klubben tar beslutninger på vegne av fellesskapet.

Mangfoldet og de komplementære egenskapene og ferdighetene i klubbens relasjonelle nettverk gjør at enkelte er gode på idé utvekslinger og dialoger som bølger frem og tilbake litt før man etterhvert selv er overbevist. 

Andre støtter seg til faglige argumenter med diskurser, der man forhåpentligvis legger sine egeninteresser og egen personlige prestisje til side – og lar det beste argument for Gresvik IFs interesser vinne saken.

Atter andre kommuniserer med en mer instrumentelt og kanskje elegant eller finurlig retorikk, en bevisst språk oppbygging, men likevel er tydelig mål rasjonell – og kanskje ønsker å påvirke og overtale de andre i Gresvik IFs fellesskap i prosessen på vei mot sine egne personlige og ev private mål.

Også mht kommunikasjon om temaene valg av Misjon, Visjon, Verdier og Normer er perspektivene nærmest uendelige – i klubben der alle skal trives.

METAKOMMUNIKASJON, – Å KOMMUNISERE OG HVORDAN MAN KOMMUNISERER I GRESVIK IF:

Hvordan står det til i klubbkulturen i Gresvik IF? Når kommuniserer man på hvilken måte, og registrerer du selv hvilken kommunikasjonsform du selv og dine klubbvenner i Gresvik IF benytter seg av?

ETT PERSEPEKTIV Å STØTTE SEG TIL FOR GRESVIK IF: Fair Play er samlebegrepet for samfunns- og verdiarbeid, og det handler om det som skjer både PÅ OG UTENFOR BANEN, skriver Norges Fotballforbund på sine hjemmesider. Trykk ev på logoen og du kan oppleve mer om NFFs samfunnsansvar og verdiarbeid.

FAIR PLAY I PRAKSIS – I G07 FINNES KOMPETANSE: Her har de verdifylte G07 hjemmekamp og har ikke bare teoretisk kunnskap – men kompetanse til å utføre Fair Play og verdi arbeid i Gresvik IF – i praksis.

NORGES HÅNBALLFORBUND HAR OGSÅ ET PERSEPKTIV PÅ SAMFUNN- OG VERDIARBEID, som Gresvik Idrettsforening forholder seg til og henter verdifull kompetanse ifra. Visjonen til NHF er «Håndball for alle! og verdiene er Begeistring, Respekt, Innsatsvilje og Fair Play. Trykk ev på logoen og du kan oppleve NHF sitt perspektiv på samfunns- og verdi arbeid som skal gjøre samfunnet til et bedre sted å både være og gjøre.

VERDIER I PRAKSIS, MANGFOLDIGE VERDIER FRA ULIKE PERSPEKTIVER INTEGRERT I EN OG SAMME PERSON: Tar Johnny Petersen med seg de sammenvevde verdiene i GIF med verdier fra Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Innebandyforbund og mest sin egen dannelse når han i 2019 går fra rollen å være Håndball leder i GIF til å bli landslagstrener i innebandy ? GIF håper uansett han har opplevd god «personalbehandling» og godt tilrettelagt støtte og rammer for selvstendig dannelse gjennom tiden i Gresvik Idrettsforening. Han er fortsatt en del av foreningens miljø, og vil alltid være velkommen i klubben der alle skal trives. Les ev mer om ett av utallige verdi bidrag fra Johnny til lokalsamfunnet og GIF miljøet ved å lese «Det er lov å være god i GIF!» ved å trykke denne linken: Johnny Petersen gir verdier til GIF.

 

 

 

 

Trykker du på logoen lander du på Norges Bandy – innebandy – sine hjemmesider.

Vil du se hvordan Johnny Petersen opplevde tiden som handball leder i GIF, kan du gå til GIFs FILMARKIV.

Trykk ev på bildet og opplev film på 40 sekunder for inspirasjon fra Gif-joggen

ET SPENNENDE PERSPEKTIV på hva som er viktig og vesentlig, uansett hva noen har formulert som Misjon, Visjoner, Verdier og Normer eller hvor man befinner seg i livet eller bor: Gif-Joggen med sine lave terskler og høy trivsel ble implementert i Gresvik Idrettsforening i 2019 – hva tok de med seg av gode verdier og lokalt samfunnsansvar inn i Gresvik IFs klubbkultur? – det har uansett vært en pur GLEDE for Gresvik Idrettsforening.

Foto: Terje Jensen

ET NYTT OG BEGIVENHETSRIKT PERSPEKTIV PÅ VERDIARBEID OG ORGANISASJONSSTRUKTUR rullet inn i GIF i 2014: Etter folkehelsebringende aktivitet i nær og kjær samhandling med syklene sine forbi alle Crux sitter Ole Henrik og de andre stisyklistene i Gresvik Idrettsforening rundt bålet og deler deler misjoner, drømmende visjoner, viktige og vesentlige verdier og mellommenneskelige leveregler til det beste for både seg selv, lokalsamfunnet vårt og klubben der alle skal trives. Et nytt og begivenhetsrikt perspektiv på både verdi arbeid, normativt arbeid, sosialisering, organisering og tradisjonell hierarkisk organisasjonsstrukturer, – hvordan hver enkelt og Gresvik IF er sammenvevd  i en felles forening av mennesker. Litt annerledes møte struktur og etikk enn runder rundt bordet i klubbhuset der en eller annen sjef klamrer seg til klubba og de utallige nedfelte lovverkene.

Les ev mer om stisyklistene i Gressvikingen: Stisyklistene elsker marka.

Eller denne linken: En rar greie vi har funnet på sjøl.

Å TILRETTELEGGE FOR G L E D E blant barn, ungdom og voksne på Gressvik. Verdier i samhandling med økonomiske samhandlingspartnere til ungdommens beste er også et eksempel på praktisk verdi arbeid i GIF. Her er det Konsum Gruppen Norge AS som har tilrettelagt rammer for den felles gleden barn, ungdom og voksne opplever på Fotballskolen 2019.

PERSPEKTIV: MISJON, VISJON OG VERDIER med tilhørende normer: Hva og kanskje mest lærerikt er HVORDAN barneidretten i GIF tilrettelegger rammebetingelser, støttestrukturer og stillaser for neste generasjon – hver enkelt utøver, trener og leder innen barneidretten i Gresvik Idrettsforening?.

VERDIARBEID I PRAKSIS I GIF: Pedagogisk utdannet og ansatt på barneskole, Silje Lægreid, er fagansvarlig/trener og leder ansvarlig for barneidretten i Gresvik Idrettsforening. Gresvik IF tror hun har de beste forutsetninger for å forstå både HVA som bør gjøres og kanskje mest HVORDAN det bør gjøres. Dermed har hun fått tildelt både ansvar og påvirkningskraft til å hjelpe de aktive barna i Gresvik IFs barneidrett med både egen dannelse og verdivalg i livsløpet sitt.

Vil de se synlige bevis på Siljes kompetanse og gode øvelsesbank, kan du besøke vårt FILMARKIV

VERDIARBEID I PRAKSIS I Gresvik IF: Frivillighet og dugnadsånd er verdier rett fra dypest i hjerterota. Her deler trenerveileder i GIFs ungdomsavdeling sine iboende verdier på sin måte med GIF v/ Daglig Leder Morten Helminsen som også vil gi av seg selv på sin måte til Gresvik Idrettsforening. Vedlikehold og anleggsutvikling som tilrettelegger gode rammebetingelser, støttestrukturer og stillaser for de aktive utøverne i klubben er verdiarbeid som fortjener  global anerkjennelse.

Perspektiv_GIF_ill_

Tilstedeværelse i flere dimensjoner og å oppleve ulike perspektiver:

Selv om Gresvik er og blir seg selv for evig og alltid er alt samtidig i bevegelse, også hva vi personlig opplever som hensiktsmessig, riktig, viktig og vesentlig – Klubbens Misjon, Visjon og Verdivalg, med tilhørende normer.

Derfor arrangerer Gresvik Idrettsforening kontinuerlig verdi dager der klubben håper og ønsker at du involverer deg gjennom medvirkning og tar ditt personlige medansvar for en god og demokratisk klubbkultur i Gresvik Idrettsforeningen.

EVOLUSJON

Evolusjon i Gresvik IF – ikke revolusjon

 Bygge videre på det som allerede er gjort

Misjon, Visjon, Verdi og normarbeid i Gresvik IF

Hva er gjort frem til 2021, og hva kan Gresvik IF bygge videre på;  

Gresvik IF har utarbeidet Klubbhåndboken- del 1 – felles bestemmelser – definisjoner på hva Visjonen og Verdiene betyr for GIF medlemmer. Les ev mer herhttp://gresvikif.no/wp-content/uploads/2020/09/GIF.01.04-Felles_VISJON-OG-VERDIGRUNNLAG-v1709.pdf 

Gresvik IF har også allerede i Klubbhåndboken – del 1 – «Felles bestemmelser»  «Generelle grunnregler og holdninger» definert hvilke grunnregler som gjelder som medlem av Gresvik IF. Les ev mer her:  http://gresvikif.no/wp-content/uploads/2020/10/GIF.01.11-Felles_GENERELLE-GRUNNREGLER-v2010-1.pdf

Her følger en link til Gresvik Idrettsforening på nye hjemmesider 2021, som omhandler og utdyper videre utvikling av normativt arbeid i Gresvik IF: NORMATIVT ARBEID I GRESVIK IDRETTSFORENING 2021

MISJON, VISJON OG VERDIER I GRESVIK IF

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

 

Vennligst kom med ditt bidrag: