Velkommen til Gresvik IF

Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF.

Gresvik Idrettsforening ble stiftet 12. mars 1922. Vårt formål er breddeidrett og å aktivisere barn, ungdom og voksne innen fotball, håndball, barneidrett, sykling og jogging. Medlemstallene går litt opp og ned, men ligger ganske stabilt på rundt 700 medlemmer. Vi har omlag 100 trenere, lagledere og tillitsvalgte. Til å ta seg av det administrative arbeidet samt ivareta baner, anlegg og klubbhus, har vi ansatt en daglig leder på 100% basis. Han heter Morten Helminsen og treffes som regel i Trondalen eller på telefon 932 78 333.

Vi har også ansatt en Informasjons- og samfunnskontakt på 50% basis, som skal ha hovedfokus på å skape verdier for hele foreningen ved å fremme klubbens sosiale profil, der visjonen «Klubben der alle skal trives» står i fokus. Han heter Frode Holsten Hansen og treffes på tlf 906 01 080.

GIF skal i størst mulig utstrekning legge forholdene til rette for at barn og ungdom skal kunne dyrke primært fotball og håndball, men også andre idretter i god barne­idretts ånd. Det er en prioritert oppgave at gjeldene regler for barneidrett blir oppfylt.

Klubbhåndboken

KLUBBHÅNDBOKEN består av 7 deler. Her skal du finne all nødvendig og detaljert informasjon om hvordan vi gjør saker og ting i Gresvik IF. Hvordan vi er organisert og hva du skal gjøre hvis du for eksempel har tatt på deg et verv i foreningen. KLUBBHÅNDBØKENE finner du under linken «Verktøy/Klubbhåndbøker«.

KLUBBHÅNDBØKENE er slik inndelt:

  • Del 1 – Generelle retningslinjer for hele foreningen
  • Del 2 – Fotballavdelingens retningslinjer
  • Del 3 – Håndballavdelingens retningslinjer
  • Del 4 – Barneidrettsgruppas retningslinjer
  • Del 5 – Sykkelgruppas retningslinjer
  • Del 6 – GIF-joggens retningslinjer
  • Del 7 – Retningslinjer vedr baner, anlegg og klubbhus

Fotballavdelingen

Gresvik IF stiller lag i de fleste årsklasser, både for jenter og gutter, i de forskjellige seriene. Aldersmessig spenner disse seg fra 8 til 90 år.

Anlegget i Trondalen er base for fotballavdelingen. I sesongen er det her stor aktivitet med daglige treninger og kamper.

Håndballavdelingen

Håndballavdelingen stiller lag i de fleste årsklasser, både for gutter og jenter, med lag i aldersgruppene 10 år til seniorlag.

Base for håndballavdelingen er den flotte Gressvikhallen. Her foregår de fleste treninger og hjemmekamper.

Barneidrettsgruppa (BIG)

BIG tilbyr et allsidig idrettstilbud til barn fra 5 år og oppover. Tilbudet er åpent for både gutter og jenter. Om høsten og vinteren har vi mye trening i sal, men når våren kommer prøver vi å legge mye av treningen utendørs. BIG vektlegger Trygghet, Vennskap, Trivsel, Trening på barnas premisser og Mestring.

Sykkelgruppa (GIF/S)

Gresvik IF Stisyklister er en annerledes sykkelklubb. Vi sykler utelukkende på stier på Gressvik, men også i nærliggende marker i omegn. Gresvik IF Stisyklister skal være et sted der alle med samme interesse kan treffes uavhengig av ferdigheter eller sykkeltype.

Vi har fokus på det sosiale og det å hygge oss på sti sammen med andre, vi skal være en arena der alle kan møtes rundt en felles interesse, nemlig stisykling. Vi inviterer til fellesturer, egne jenteturer, egne turer for nybegynnere, for bevegelseshemmede, sosiale kvelder og festivaler.

Hos oss kan alle delta uansett ferdighetsnivå, men det er helt klart en fordel hvis du har litt stierfaring og liker skog og mark.

GIF-joggen

GIF-joggen er et fast ukentlig arrangement i sommerhalvåret hvor alle som har lyst kan møte opp for å løpe, jogge eller gå en rundløype i Gressvikmarka.

GIF-joggen skal være et gratistilbud og vi vil bidra med gode aktiviteter for god folkehelse i lokalmiljøet.

GIF-joggen vil også påta seg arbeidet med å forbedre merking og vedlikehold av det eksisterende løypenettet i Gressvikmarka.

GIF-joggen er organisert som egen avdeling i Gresvik IF og deltar i det som naturlig faller inn under dette fellesskapet og skal arbeide for et bredt samarbeid med alle organisasjoner og grunneiere som har et nært forhold til Gressvikmarka.

Trenere og lagledere

Trenerne og laglederne gjør en veldig viktig jobb for Gresvik IF. Trenerne har ansvaret for aktivitetene under trening, og laglederne har ansvar for det administrative rundt laget. Det er trener/lagleder som har kontakt med administrasjonen i klubben. Alle trenere og lagledere i de yngste klassene er foreldre som jobber gratis. Det samme gjelder de fleste ungdomslagene. Det er alltid behov for flere foreldre i lagledelsen og kunne du tenke deg å bidra med noe, så snakk med trener/lagleder eller kontakt klubbkontoret.

Et av våre mål er at samtlige trenere og ledere i fotball- og håndballavdelingene har gjennomført minimum Trener 1 og Leder 1 kurs.

Dommere

En forutsetning for å kunne stille lag i seriene er at klubbene også har dommere. Både håndball- og fotballavdelingen har flere dommere i kretsene, men vi har alltid bruk for flere. Kunne du tenke deg å bli fotball- eller håndballdommer tar du kontakt med klubbkontoret.

Anlegg og utstyr

Vi i GIF er stolte av det som er bygget opp i Trondalen. Et stort klubbhus med flere møterom, garderober og to moderne kjøkken. En flombelyst kunst­gress­bane, en stor gressbane, en grusbane med flomlys, en stor garasje, en utekiosk og utstyrsbrakker. Sykkelavdelingen har etablert sitt eget ferdighetssenter og en såkalt «pump-track». Av utstyr har vi en traktor, snøfreser, brøyteskjær, en stor gressklipper, vanningsanlegg med mere.

Innmelding

Det er viktig at nye medlemmer fyller ut et innmeldings­skjema. Dette skjemaet finner dere på startsiden under linken «Bli medlem«. Har personen spilt i en annen klubb tidligere, er det også viktig at et overgangs­skjema fylles ut. Treneren eller laglederen skal hjelpe til med dette. Ferdig utfylte skjemaer skal leveres til klubbkontoret. En spiller kan ikke spille for Gresvik IF før han/hun er registrert som medlem. For spillere på junior og seniornivå er det et krav at overgangen er ferdig behandlet før vedkommende spiller noen kamper. For at klubbforsikringen skal gjelde er det et krav at medlemskapet er i orden.

Medlemskontingent og deltakeravgift

Alle medlemmer i Gresvik IF må betale en årlig medlems­avgift.  Gyldig medlemskap gjelder fra og med det tidspunktet som medlemsavgiften er betalt. Alle aktive medlemmer i fotball, håndball og barneidrett er videre pålagt å betale en årlig deltakeravgift til GIF. Størrelsen på medlemskontingenten og deltakeravgiften fastsettes på årsmøtet. Manglende innbetaling av medlems- og deltakeravgift kan medføre at den aktive ikke får delta i sportslige aktiviteter i GIF’s regi. Medlems­kontingent faktureres tidlig på året og deltakeravgiften faktureres senere.

Økonomi

Gresvik IF baserer sin økonomi på “konsernmodellen”. Det vil si at hver avdeling og hvert lag utarbeider sitt eget budsjett der det fremkommer hva avdelingens og lagets aktiviteter vil koste og hvordan disse kostnadene er tenkt finansiert. Alle kostnader og inntekter et lag har, blir ført på lagets egen konto og lagledere får hver måned tilsendt lagets økonomiske status, slik at det er mulig å følge med. Ingen lag gis tillatelse til å gjøre innkjøp dersom laget ikke har egne midler avsatt til slike kjøp. Foreningen fraråder at lagene har egne konti med stor ”reservekapital”.

Inntektsbringende arbeid

For å holde medlemskontingent og deltageravgift på et minimum må vi bruke alle muligheter til å skaffe oss inntekter. Salg av toalettpapir og tørkeruller gir foreningen og de enkelte lag verdifulle inntekter. Det samme gir vår innsats i forbindelse med Norsk Tippings “Grasrotandel”, der vi er blant de foreningene i fylket med flest støttespillere.

Det koster penger å delta i cuper og serier. Baller, vester, kjegler, medisinskrin, etc er utstyr som alle lag må ha, og dette koster også penger. Deltakeravgiften til laget er delvis med på å finansiere dette, men alle lag må basere seg på noe inntekts­bringende arbeid. Det forventes at alle foreldre/pårørende og spillere deltar på dette. De vanligste dugnadene er kioskvakter i Trondalen eller i Gressvikhallen eller salg av toalettpapir ol. Det er også vanlig at de enkelte lag organiserer sine dugnader, slik at de kan delta på cuper, ekstra utstyr til spillerne eller bare å unne seg noe ekstra som for eksempel en sommerfest med mat og drikke.

Nettsider

Her på våre nettsider skal du finne all nødvendig informasjon om foreningen. Tips og nyheter du savner, kan sendes til Daglig leder på klubbkontoret.

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvars­forhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings­hemming skal avkreves politiattest. Det er Daglig leder i Gresvik IF som administrerer denne ordningen i vår forening. Les mer om dette i Klubbhåndbok Del 1 – Fellesbestemmelser.

Utleie av klubbhuset

Klubbhusets to saler med kjøkken og inventar kan leies ut til private arrangementer både til foreningens egne medlemmer og av andre. Ansvarlig person skal være minst 25 år og tilstede. Leietager skal signere på en egen utleiekontrakt.

Mer info om utleie samt utleiekontrakten finnes på startsiden under linken: Utleie.

Kontakt oss

Hvis du ikke er helt sikker på hvordan du finner fram til Trondalen, kan du sikkert finne ut det ved å se på kartet under.

Du kommer i kontakt med klubbkontoret til Gresvik IF på følgende måter:

Med vennlig hilsen Hovedstyret i Gresvik IF

Tormod Hermansen er hovedleder i GIF. Ingen oppgave er for liten eller for stor.
NFF Kvalitetsklubb
Fotballgutter i BIG klare til kamp.
Knut er kampvert.
Køllis styrer resultatservicen.
Håndballgjeng
Opprykksglede 2019
Stisyklister
GIF-joggen løper eller går hver fredag.
Hanne og Anne i kiosken.
Premieutdeling til Lislebygutter under GIFCUP 2005.
Premieutdeling til Lislebygutter under GIFCUP 2005.
VEIEN TIL TRONDALEN