Oppgavefordeling håndballavdelingen

Håndballavdelingen arbeider selvstendig administrativt og sportslig etter gitte rammer og retningslinjer.

Målsettinger og oppgaver for håndballstyret

Håndballstyret skal lede og styre avdelingen i samsvar med foreningens lover og vedtekter, og skal påse at alle vedtak fattet av årsmøtet og hovedstyret blir gjennomført.

Håndballstyret har disse oppgavene:

 • utarbeide konkrete sportslige og sosiale målsetninger for avdelingens aktivitet
 • skaffe trenere til lagene som har trener under kontrakt
 • utarbeide rammebetingelser for det enkelte lag som skal sikre en forsvarlig drift innenfor godkjente budsjettrammer
 • gjennom månedlige møter etter oppsatt og utsendt agenda, behandle saker som er av betydning for håndballavdelingen
 • iverksette nødvendige tiltak dersom vesentlig budsjettavvik oppstår
 • fremsende eventuelle disiplinærsaker i håndballavdelingen til hovedstyret
 • styret og trenerkoordinator ansetter trenere. Alle kontrakter signeres av Daglig leder.

Leder

 • Medlem av Gresvik IF’s hovedstyre
 • Det totale ansvar for håndballavdelingens drift
 • Leder håndballavdelingens møter, samt oppfølging av sakene
 • Representerer eller påser representasjon i aktuelle fora
 • Mediekontakt for håndballavdelingen
 • Påse at bestemmelser for innkjøp følges
 • Forberede styremøter

Nestleder

 • Er leders stedfortreder i håndballstyret og ved møter i hovedstyret
 • Være disponibel for leder hvis dette trengs
 • Kontaktperson overfor barneidretten
 • Mediekontakt for avdelingen hvis ikke leder er tilgjengelig
 • Utføre oppgaver pålagt av leder

Økonomiansvarlig

 • Ansvarlig for avdelingens oppfølging av økonomi, herunder oppfølging av trenings/medlemsavgift etc.

Sekretær

 • Møtereferater og formidling til håndballavdelingens representanter og hovedstyret
 • Ansvarlig for håndballavdelingens arkiv
 • Påmelding av lag til serier
 • Innkalling til møter
 • Post- og e-mailansvarlig med ansvar å hente og sende post, søknader etc.
 • Utføre oppgaver pålagt av leder

Arrangementsansvarlig/Oppstartsansvarlig

 • Tilrettelegge alle klubbens arrangement
 • Utføre oppgaver pålagt av leder
 • Bindeledd mellom BIG og Håndballavdelingen

Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig

 • Jobbe med nettsidene til håndballavdelingen
 • Lage inn legg til GIF’s hovedside til hver tredje uke i måneden
 • Jobbe i samarbeid med øvrige i GIF om eksempelvis utgivelse av magasin ol.
 • Utføre oppgaver pålagt av leder

Det enkelte styremedlem

 • Utføre oppgaver bestemt av styret/leder

Trenerkoordinatoren

Trenerkoordinatoren har ansvaret for at sportslig plan og skoleringsplan for håndballavdelingen er utarbeidet, implementert og følges opp av trenerne i alle håndballag i GIF. Han/hun skal:

 • Følge opp håndballavdelingens sportslige aktiviteter gjennom oppmøte på hvert lags trening minst 2 ganger hvert halvår
 • Organisere og gjennomføre trenermøter for GIF’s håndballtrenere
 • Være bindeleddet mellom lagene i håndballavdelingen og styret
 • Melde til styret om aktuelle kurs/møter som er utviklende for lag og klubb.

Keepertrener / dommerkoordinator

 • Se kontrakt
 • Oppfølging av klubbens dommere
 • Informere om gjeldende regler

Laglederen

Laglederne har ansvaret for lagets administrative og økonomiske drift. Han/hun skal:

 • delta på lagledermøter
 • avholde foreldremøter
 • ajourholde lagslisten og eventuelle spillerlisenser
 • ha ansvaret for lagets utstyr
 • planlegge og sørge for at laget deltar på utpekt klubb-cup.
 • utfylling av kamprapport før kamper
 • bindeledd mellom Styret – spillere og foreldre
 • ha ansvar for det praktiske opplegg og gjennomføring av deltagelse i turneringer

Treneren

Treneren er ansvarlig for at trening og sportslig utvikling er i samsvar med foreningens målsetninger. I samsvar med gjeldende sportsplan:

 • legge fram lagets sportslige målsetning og plan for sesongen for trenerkoordinator i god tid før sesongstart
 • delta på og følge opp møter innkalt av håndballstyret og trenerkoordinator

Trenere i GIF håndball skal ha et godt samarbeid og benytte seg av hverandres kunnskaper. Husk at vi lærer så lenge vi lever!