Personopplysninger og informasjonssikkerhet i Gresvik IF

Del:

Det har kommet ny personvernlov (General Data Protection Regulation – GDPR) i EU og EØS. Denne forventes å tre i kraft i Norge i løpet av sommeren og omfatter også norsk idrett. Derfor har vi nå oppdatert vår personvernerklæring. Dette regelverket er strengere enn den nåværende personopplysningsloven. Denne nye felles GDPR skal gi oss bedre kontroll over de personopplysninger vi gir til andre.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Da du meldte deg inn i Gresvik IF måtte du oppgi en del personlige opplysninger for at vi skulle få registrert deg i idrettens medlemsarkiv. Du skal alltid føle deg sikker på at vi behandler disse opplysningene på en trygg måte og i tråd med gjeldende lovgivning.

På hovedstyremøte i Gresvik IF den 13. juni 2018, ble vår egen Personopplysninger og informasjons­sikkerhet i Gresvik IF vedtatt.

Denne bygger på Idrettsforbundets egen personvernerklæring.

Kortversjon

  • Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres.  Man kan kreve å få vite hvilken informasjon som er lagret om seg, be om at data slettes, feil endres, eller å få dataene utlevert elektronisk for gjenbruk.
  • Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i norsk idrett.
  • Blant opplysningene som kan behandles er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, familierelasjoner, betalingskrav, lisens/forsikring, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, roller du har idretten og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet.
  • Gresvik IF skal ikke registrere sensitive personopplysninger som f.eks. helseopplysninger.
  • Dersom du ikke registrerer deg selv gjennom Min idrett, blir dine opplysninger registrert av idrettslaget eller det organisasjonsleddet du har din kontakt med. Fødselsnummeret ditt benyttes for å kunne oppdatere navn, adresse, postnummer, poststed, og kjønn fra Det Sentrale Folkeregisteret. Formålet med innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret er å sikre at dine opplysninger er korrekte og oppdaterte.
  • Fødselsnummeret brukes ikke og vises ikke for brukere av idrettens løsninger.  Dette registreres primært for å få en entydig identifisering av personen slik at data kan oppdateres basert på endringer som meldes til folkeregisteret. Fødselsnummeret brukes ellers kun i sammenhenger hvor idretten er pålagt å rapportere dette som en del av utveksling av informasjon med f.eks. offentlige etater eller forsikringsselskap. Persondata er ikke søkbare på idrettens løsninger på internett med mindre en selv tillater dette ved å oppdatere sine personlige innstillinger på Min idrett.  Dog, knyttet til det å la seg velge eller oppnevne til tillitsverv i en frivillig organisasjon, følger det at man også aksepterer at ens navn blir offentliggjort overfor allmennheten. Omfanget av annen informasjon som offentliggjøres har medlemmet anledning til å bestemme selv.
  • For å sikre konfidensialitet for personopplysninger skal styrets leder sikre at alle som gis tilgang har taushetsplikt, både gjennom avtaleregulering og ved å informere om avtalefestet og/eller lovpålagt taushetsplikts innhold og omfang.
  • Daglig leder, alle medlemmer i hovedstyret samt andre som måtte vurderes å få kjennskap til konfidensiell informasjon om Gresvik IF skal signere skjemaet Taushetserklæring (se pkt 8 i Personopplysninger og informasjons­sikkerhet i Gresvik IF).
  • Hovedstyret har vedtatt at alle som sitter i avdelingsstyrene også skal signere på taushetserklæringen. Det er hovedleders og avdelingslederes ansvar at dette blir gjennomført.
  • Det kreves ikke særskilt samtykke for at et organisasjonsledd i idretten skal kunne distribuere markedsmateriell fra sine sponsorer direkte til personer tilknyttet organisasjonsleddet. Annen bruk av persondata for kommersielle hensyn er utenfor formålet og den registrerte har derfor rett til å reservere seg mot slik direkte markedsføring.  Medlemsopplysninger skal ikke utleveres til tredjepart.

 


Del: