Fotballstyret

Fotballstyret har det overordnede ansvaret for den daglige driften av fotballavdelingen, og skal sørge for:

 • Å utarbeide konkrete sportslige og sosiale målsetninger for avdelingens aktivitet
 • Å utarbeide rammebetingelser for det enkelte lag som skal sikre en forsvarlig drift innenfor godkjente budsjettrammer
 • Gjennom månedlige møter etter oppsatt og utsendt agenda, behandle saker som er av betydning for fotballavdelingen
 • Å iverksette nødvendige tiltak dersom vesentlig budsjettavvik oppstår
 • Å legge frem eventuelle disiplinær saker i fotballavdelingen til hovedstyret.

Fotballeder

 • Medlem av Gresvik IF’s hovedstyre
 • Det totale ansvar for avdelingens drift
 • Forbereder, innkaller og leder avdelingens møter, samt oppfølging av sakene
 • Representerer eller påser representasjon i aktuelle fora
 • Mediekontakt for avdelingen
 • Påse at bestemmelser for innkjøp følges
 • Ansvarlig for at aktuelle kurs tilbys trenere og lagledere.
 • Ansvarlig for at det utpekes kontaktperson overfor barneidretten.

Nestleder

 • Er leders stedfortreder i fotballstyret og ved møter i hovedstyret
 • Være avdelingens sportslige leder. Se egen rollebeskrivelse.
 • Utføre oppgaver pålagt av fotballeder

Sekretær

 • Sekretæren er ansvarlig for fotballstyrets referater og formidling av disse til avdelingens representanter og hovedstyret
 • Kontaktperson ifm lotterier
 • Delansvar ved kioskdrift – Sørge for fordeling av kioskvakter til avdelingens lag
 • Ansvarlig for avdelingens arkiv
 • Utføre oppgaver pålagt av fotballeder

Kasserer

Foreningens totale regnskap, samt løpende oppfølging av foreningens økonomiske forpliktelser, herunder betaling av regninger, utføres av foreningens hovedkasserer.

Kasserer i fotballavdelingen har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Etter å ha mottatt de månedlige regnskapene fra hovedkasserer – fordele disse til resten av styret og de økonomiansvarlige ved hvert lag
 • Følge opp økonomiske overskridelser ved lagene
 • Innhente lagenes budsjett og sette opp forslag til fotballstyrets totale budsjett
 • Økonomisk ansvarlig for GIFCUP, fotballskolen og fotballkiosken
 • Utføre oppgaver pålagt av fotballeder

Styremedlemmer

 • Bistå med tildelte arbeidsoppgaver og roller.

Sportslig leder

 • Utvikling av sportslig kompetanse i GIF/Fotball.
 • I samarbeid med trenerkoordinatorene, utvikle og implementere sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet
 • Følge opp at sportsplanen blir etterlevd og fulgt opp på feltet
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).

Trenerkoordinator x 2 / Fagansvarlig Fotball

Trenerkoordinatoren har ansvaret for at sportslig plan er implementert i alle fotballag i GIF. Ansvaret er å planlegge og gjennomføre tiltak for <FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG> i GIF.

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Sportslig ansvarlig for ungdomsavdelingen/barneavdelingen
 • Gjennomføre og evaluere sportsplanen for ungdomsavdelingen/barneavdelingen
 • Sørge for at treningene gjennomføres etter skoleringsplanen til klubben
 • Skolere trenere ved
  • Månedlige trenermøter
  • Gjennomføre interne trenerkurs – ha skolerte trenere på alle nivå
  • Arrangere interne impulssamlinger
 • Følge opp trenere og treningene på alle nivå og spesielt under 10 år.
 • Planlegge og gjennomføre bredde og utviklingstiltak
  • Fotballskole
  • Utviklingsgrupper
 • Kontaktperson mot Byprosjektet
 • Bistå ved rekruttering av nye trenere.
 • Bistå ved valg om hospitering.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.

Overgangsansvarlig

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement».

I Gresvik IF er denne rollen tillagt daglig leder med én vararepresentant fra hhv fotballstyret og én fra håndballstyret.

 • En overgang krever at en del formalia skal være på plass.
 • Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
 • Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
 • Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS
 • Disse gis ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb.
 • Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.

Oppstartsansvarlig

 • Hjelpe nye lag i gang, herunder
  • Rutiner
  • Trenere
  • Lagleder
  • Foreldreoppgaver
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.
 • Faste tidspunkter for oppstart av nye årganger
 • Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.
 • Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutterings­plan

Dommerkoordinator

 • Dommerkoordinatorenes viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, her­under også deltakelse på treningsleir.
 • Heve dommerens status i klubben.

Fair play ansvarlig

Ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

FIKS-ansvarlig

I Gresvik IF er daglig leder gjennom sin stillingsinstruks – FIKS ansvarlig. Hans oppgaver er:

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS.
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.

Kvalitetsklubbansvarlig

 • Skal være Gresvik IF’s kvalitetssikrer og sammen med daglig leder foreningens kontaktperson mot fotballkretsen.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotball­forbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides be­visst med verdi- og utviklingsarbeidet.