HVA ER STRUKTUR;

«Struktur betyr oppbygning eller sammenhengen mellom de enkelte leddene i en helhet»

Store norske leksikon

Sammenhengene i det relasjonelle nettverket og relasjonene mellom de ulike leddene (les: menneskene, humankapitalen) bidrar til å danne en helhetlig klubbkultur i Gresvik Idrettsforening

 

DEN ENKELTE OG FELLESSKAPET I GRESVIK IF – BÅDE / OG

Å samles om felles interesser og samtidig ivareta individuell tilpasning

 – gjensidig avhengighetsforhold i relasjoner

Gif logo splittet

Felles interesser

Alle passive og aktive medlemmer av Gresvik Idrettsforening har forhåpentligvis intensjon om å ivareta foreningens interesser – eksempler på fordeler for deg og ev. dere er:

  • Kunne dra til en eller flere arenaer for å samles i relasjonelle nettverk når man ønsker å drive sin aktivitet. Vedlikehold og utvikling av anlegg, nødvendige administrative rutiner.
  • Ha anledning til ta del i en forening som har både kunnskap og kompetanse til å utvikle og tilpasse Gresvik IF, – og samtidig har spisskompetanse i de ulike relasjonelle nettverkene som finnes i de ulike aktivitets grenene i Gresvik IF. Håndball, Barneidrett, Fotball, Gif-joggen, Stisyklistene og drift av Baner/anlegg.
  • Være en del av en forening som er organisert og strukturert optimalt til det beste for brukene av klubben. Samhandling om optimale støttestrukturer, stillaser og øvrige rammebetingelser.
  • Ta del i og ha sosial tilhørighet i en forening som har et bevisst forhold til sin Misjon, Visjon, Verdisett og Normer – som er tilpasset det enkelte individ og gruppe internt i klubben – og samtidig er i stand til å forholde seg til noe som er enda større enn Gresvik IF – sammenvevingen i storsamfunnet.

Klubbhuset GIF
Pumptrack 2
Fullsatt og lattermild sal i Trondær´n
Sosial møteplass med Gif-joggen. Her FV: Harald Henriksen, Freddy Norenberg og Erik Eriksen

RUTINEBESKRIVELSER MED FELLES OG INDIVIDUELT TILRETTELAGTE KLUBBHÅNDBØKER

Rutinebestemmelser

Rutiner og bestemmelser kan bidra til å strukturere oss mennesker. Og storsamfunnet vil ha dokumentasjon og kvalitetssikring i enhver virksomhet eller forening. Norges lover er et eksempel på regler alle må forholde seg til. Og Klubbhåndbøkene i Gresvik IF er et annet eksempel på rutinebeskrivelser, instrukser, bestemmelser og kunnskap, som kan ivareta Gresvik IFs interesser mht dokumentasjon. Klubben oppfordrer den enkelte i Gresvik IF å forholde seg til innholdet i dem, – man kan tilegne seg mye kunnskap om hva som forventes både internt og eksternt ved å lese dem.

Kjetil Føreid var og er sentral i utformingen av Klubbhåndbøkene i Gressvik IF, som forøvrig er et krav for å bli kvalifisert til å være en Kvalitetsklubb, i henhold til NFFs regelverk. Rutiner og driften av Gresvik IF kvalitetssikres av NFF Øst. Her er Kjetil Føreid i samtaler med veileder og styreformann i NFF Øst, Jorunn Frydenlund.

TILLITSVALGT I GRESVIK IF:

Hvem har hovedansvar for hva – hvor ligger påvirkningskraft og beslutningsmyndighet på vegne av hvem – og hvor kvalitetssikres langsiktig bærekraft for Gresvik IF ?

Muligheten til å påvirke.
Klubbe.

Involvering

Medvirkning

Medansvar

Demokrati

Hvilke personer som har fått det tillitsfulle vervet å ha påvirkningskraft internt i Gresvik IF er det generalforsamlingen som beslutter. Deretter forholder de tillitsvalgte seg til den strukturen som klubben selvstendig, fritt og forpliktende har valgt. I et relasjonelt nettverk av ulike personligheter med tilhørende egeninteresser i de ulike enhetene som i Gresvik IF, forventes en stor grad av koordinering – på både det saklige og personlige plan, for at de ulike enhetene skal samhandle optimalt.

  • Hvem beslutter hva, på vegne av hvem ?
  • Hvem bestemmer agendaen for hva ?
  • Hva med tempoet som kreves ved beslutninger i dagens samfunn ?
  • Hvor ligger påvirkning- og beslutningskraften i de ulike sakene – hvordan ivareta både den enkelte utøver og hver enhet med individuell tilpasning, i et såvidt stort fellesskap som Gresvik IF med ca 800 medlemmer med 5 ulike idrettsgrener ?

Dette er en universell og tidløs og kontinuerlig politisk prosess,  der mange mener mye, i enhver samling der flere mennesker som har valgt demokrati som styresett samles. Debatter om ulike styresett,  forvaltning av makt, fullmaktsmatriser osv osv.

De normative strukturene, hovedsakelig basert på tillit til den enkelte person og enhet, der man løser utfordringene i praksis der og da, i konteksten og situasjonen, oppleves som en praktisk god løsning for Gresvik IF. Blant annet derfor har man i Gresvik IF valgt organisasjonsmodell mht beslutninger knyttet til aktivitetsgren, økonomisk modell og normativ struktur basert på normene «ansvar for egne aktiviteter» og «ansvar for egen økonomi» (konsernmodellen).

GIF LOGO UTEN TEKST.

Foto: Terje Jensen. Gresvik er og blir seg selv, mens mennesker kommer og går – og kommer forhåpentligvis tilbake fordi de trives – i snart 100 år gamle Gresvik Idrettsforening. Personene på bildet er styremedlemmer i ulike enheter i Gresvik IF, 2018.

KOMPLEMTÆRE FORHOLD
Når alt henger sammen med alt i en god struktur
Kart og terreng – teori og praksis – det formelle og uformelle – det rasjonelle og relasjonelle – kunnskapen og kompetansen – i eget sinn og i andres sinn
Gjensidig avhengighetsforhold og Gresvik Idrettsforening har behov for både/og når organisasjonsstrukturen skal veves sammen
Hiaerki på tegnebrettet.
Gresvik IF i teorien – på tavla – nødvendig kunnskap

På tegnebrettet kan det se ut til at Gresvik IF er strukturert etter en tradisjonell regelstyrt og hierarkisk organisasjonsstruktur, slik f eks den norske stat er strukturert er, med hierarkistiske beslutningsveier og lojalitet oppover i systemet, i bla. sine informasjon/kommunikasjon og kommandolinjer.

At en oppmann på et håndball lag eller materialforvalteren i Gif-joggen må gå såkalt linjevei, og avvente tillatelse fra den øverste lederen i retur, midt under en treningsøkt når det der og da bør plastres et sår hurtig, er lite praktisk, hensiktsmessig eller effektiv sårbehandling.

Gresvik IF i praksis – nødvendig spisskompetanse med praktiske løsninger der og da under tidspress.

I praksis fungerer Gresvik IF, både i utforming av organisasjonsmodell mht aktiviteter og økonomi modell (konsernmodellen), i all hovedsak slik at klubbkulturen er bygget på en forhåpning og forventninger til selvstendighet i de ulike enhetene i foreningen. Dette synliggjøres i den hverdagslige praksis gjennom f eks at hver enkelt enhet og lag i klubben «har ansvar for egen økonomi og egen aktivitet». Ansvaret og beslutningene er med andre ord delegert – og man delegerer ikke i praksis ansvar uten å samtidig delegere påvirkningskraft til å utføre oppgavene i Norge 2021. Slik unngår man i Gresvik IF å blø ihjel, før sårene er leget og grodd.

Selvstendig ansvar for egen økonomi og egne aktiviteter forutsetter derfor stor grad av god selvledelse, selvstendighet, spisskompetanse, dannelse og gode relasjonelle nettverk for det enkelte lag, enhet og utøver – i tillegg til forpliktelsene som naturlig følger med tillit. Likevel og samtidig er vi alle i Gresvik Idrettsforening en del av et fellesskap, – i et større klubb-perspektiv.

Komplementære forhold som bør sammenveves

Når alt henger sammen med alt i både/og –

Hovedansvar og medansvar for å veve det hele sammen til en helhetlig god struktur i Gresvik IF

Kart og terreng – teori og praksis – det formelle og uformelle – det rasjonelle og relasjonelle – kunnskapen og kompetansen – i eget sinn og i andres sinn.

Gresvik Idrettsforening forsøker etter beste evne å veve sammen alt dette sammen i en struktur med forståelse av at alt dette lever i et gjensidig avhengighetsforhold –

Klubbkulturen i Gresvik IF har behov for både / og

HVORDAN SKAPE STRUKTUR I GIF:

Misjon – Visjon – Verdier – og normer bidrar til å binde Gresvik Idrettsforening sammen til en helhetlig klubb

Sammenhenger og helhet med mangfold uten gruppetenkning

Misjonen, visjonen og verdiene til Gresvik IF er ment som et bidrag som kan danne grunnlag for en mer helhetlig normativ struktur i hele klubben i Gresvik IF.

Normative strukturer

En normativ struktur – mellommenneskelige leveregler som binder oss sammen, uten gruppetenkning eller tunellsyn, men med mangfold og kompetente relasjonelle nettverk som samtidig er basert på blant annet visjonen «Klubben der alle skal trives!» og verdiene Glede, Respekt, Engasjement og Samhandling – er ment som en støtte og bidrag til at nettopp strukturen – oppbygningen eller sammenhengen mellom de enkelte leddene (les: menneskene, humankapitalen i Gresvik IF) i en helhet blir ivaretatt på en optimal måte.

 

 

Eksempel på en mellommenneskelig norm basert på verdien GLEDE: «I GIF finner vi stor glede i godt tilrettelagte rammebetingelser for våre ulike aktiviteter.»

Eksempel på mellommenneskelig norm forankret i verdien RESPEKT: I Gresvik IF viser vi respekt for våre ulike interesser, personligheter og perspektiver når vi samles.

Eksempel på mellommenneskelig norm knyttet til verdien ENGASJEMENT: I Gresvik IF verdsettes engasjement.

Eksempel på norm knyttet til verdien SAMHANDLING: I Gresvik IF drar vi nytte av spisskompetanse og ønsker å gjøre hverandre gode.

 

Kvalitetsklubb konseptet setter krav til at Gresvik IF skal ha «verdi dager» årlig – fordi alt er i bevegelse samtidig som

Gresvik er og blir seg selv

Fordi det meste er situasjonsbetinget, kontekstuelt og relasjonelt er det universelt og tidløst at verdier og normer er i kontinuerlig endring, i både lokalmiljøet vårt og i storsamfunnet. Også på Gressvik og i Gresvik Idrettsforening. Derfor ligger det i  kvalitets klubb konseptet å gjennomføre minst årlige verdi dager.

På disse verdi dagene ønsker Gresvik Idrettsforening å tilrettelegge rammer for involvering, medvirkning, medansvar og demokrati.

Hva bør på agendaen som mål for Gresvik Idrettsforening?

Og om du er virkelig god på å være i forkant av vurderinger av Gresvik IF:

Hva vil være kjennetegn og synlige bevis på at målene er nådd, i et langsiktig perspektiv?