Gresvik Idrettsforenings høyeste hedersbevis er et æresmedlemskap.

Det kan tildeles et medlem som har ytet foreningen ekstra verdifulle tjenester gjennom mange år eller arbeidet aktivt i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen.

GIF har for tiden 10 æresmedlemmer.

 

Kåre Johansen (Født 7.juli 1942)

Kåre ble på årsmøte for 2017, utnevnt til foreningens 10. æres­medlem sammen med Arve Paulsen.

Kåre og Arve har en aktiv fotballkarriere i GIF. De har begge hatt tillitsverv i hovedstyret og i flere andre viktige fora i foreningen. De er begge meget nevenyttig og har bidratt enormt for klubben. Gjennom de siste 30 årene har Kåre og Arve nærmest jobbet dugnad for GIF ukentlig. Spesielt klubbhuset har nytt godt av deres iherdige innsats i Husstyret gjennom mange år. De var begge meget sentrale i klubbens tidligere Old Boys styre, som arrangerte fester og loppemarkeder for å skaffe midler til møbler og inventar til klubbhuset.

 

Arve Paulsen (Født 6.oktober 1946)

Arve ble på årsmøte for 2017, utnevnt til foreningens 9. æres­medlem sammen med Kåre Johansen.

Arve og Kåre har en aktiv fotballkarriere i GIF. De har begge hatt tillitsverv i hovedstyret og i flere andre viktige fora i foreningen. De er begge meget nevenyttig og har bidratt enormt for klubben. Gjennom de siste 30 årene har Arve og Kåre nærmest jobbet dugnad for GIF ukentlig. Spesielt klubbhuset har nytt godt av deres iherdige innsats i Husstyret gjennom mange år. De var begge meget sentrale i klubbens tidligere Old Boys styre, som arrangerte fester og loppemarkeder for å skaffe midler til møbler og inventar til klubbhuset.

Gunnar Femtehjell (Født 1.nov 1938)

Gunnar Femtehjell ble på årsmøte for 2009, utnevnt til foreningens 8. æresmedlem.

Dette forteller jo med all tydelighet at et æresmedlemsskap henger meget høyt. Gunnar Femtehjell har over 60 års medlemsskap i foreningen. I tillegg til at han har en meget lang karriere som fotballspiller, har han en årrekke innehatt mange ulike tillitsverv. Han har fortsatt verv i dag, og har sagt seg villig til å fortsette.

Gjennom deltagelse på våre alders-bestemte lag, utviklet han seg til å bli en meget god spiller, og han ble tidlig hentet opp til seniorlaget. Her spilte han i svært mange år. Han ble avdelingsmester på A-laget i 1958, og han ble påskjønnet for sin innsats i 1961. Han er en av få som har blitt Østfoldmester på vårt A-lag i 5. divisjon to ganger, i 1964 og i 1970. At han var en meget god spiller, understrekes av at han representerte Gresvik IF på Østfolds kretslag. Etter at alderen krevde sin rett, fortsatte han å spille på old boys lag.

Så over til de mange tillitsvervene som han, med våre jubileumsberetninger som kilde, har innehatt. Han fikk foreningens gullmerke i 1966. Som nevnt har kandidaten praktisk talt hatt verv kontinuerlig. Av disse nevner jeg følgende: Varamann til Hovedstyret i 1968 – 1969 – 1970. Medlem i fotballgruppa for senior i 1971 og 72. Oppmann for guttelag i 1973 og for juniorlag i 1974 og 75. Medlem i old boys styret i 1976. Så igjen varamann til Hovedstyret i 1977 og 78. Medlem av banekomiteer i 1979 og 80. Han har også i en årrekke vært medlem av foreningens medaljeråd. I tillegg til den gode innsatsen Gunnar Femtehjell har gjort i de mange administrative verv, har han i svært mange år utført dugnad for hus og anlegg. Det skal letes lenge og vel for å finne et medlem som kan oppvise flere dugnadstimer enn vedkommende. Han var et meget aktivt medlem i byggekomiteen for «1988-huset» (lillesal, kjøkken garderober og kontor). I en årrekke har han vært med i husstyret, et verv han fortsatt har.

Gunnar Femtehjell er et typisk ja-menneske. Når det gjelder å få ting utført, stiller han alltid villig opp. Det kan vel sies om han at han går stille i dørene, men det må ikke tolkes slik at han ikke har sine meningers mot. Jeg håper at det som her er nevnt, viser at han til fulle fyller kriteriene for æresmedlemsskap, og at han er verdig til å motta foreningens høyeste utmerkelse».

(Skrevet av Jan Simensen – Leder av medaljekomiteen)

Birger Olsen (Født 6. juli 1930)

Æresmedlem i 2005. Birger Olsen har vært medlem i GIF siden 1945.

Han har ikke innehatt de tunge vervene, men desto utført mange flere av de tunge løftene. Han er en sliter som er meget velvillig og rettferdig. Han trives ikke i rampelyset, men sier i fra når det kreves. Birger ble kretsmester med B-laget i 1948, var kjent for sine harde og rene taklinger, og omtalt som den ”barbeinte” fotballspiller. ( Gikk fra å være barbeint til å bruke værnesko.)

Har tjent foreningen i mange år, vært leder i trimgruppa, hatt mange verv i fotballen og meget aktiv i banekomiteen. Gullmerket ble han tildelt allerede i 1978.

Birger Olsen er fortsatt aktiv, både på banen og ellers. Nesten daglig er han i Trondalen for å se om noe må gjøres, for der skal alt være ok. Han er til stor hjelp for vår daglige leder og en «handy-man» uten like. Store eller små ting som skal fikses – Birger ordner det meste. Og fortsatt møter han hver tirsdag på trening sammen med ”gamlingene”, der han er ”sjefen».

Jan Simensen (1932 – 2012)

Æresmedlem i 1988. Jan Simensen var foreningens store tradisjonsbærer.

Han var medlem av Gresvik IF siden 1948 og var med i Hovedstyret helt til sin siste dag! Han spilte fotball for GIF i 22 år og representerte foreningen både i skihopping og i bandy. Etter at hans aktive karriere var over, tilegnet han seg fotballtrener- og -dommer-kompetanse, og praktiserte disse ”yrker” i en årrekke. Han hadde tillitsverv i Gresvik IF i 50 år sammenhengende, herav 23 år som hovedleder. I denne tiden hadde han også verv i Østfold Fotballkrets i over 20 år. For sitt arbeid for idretten i alle disse årene fikk han en rekke utmerkelser og æresbevisninger. Han mottok priser fra Norges Fotballforbund, Østfold Fotballkrets, Østfold Idrettskrets, Fredrikstad Idrettsråd, Kredittkassen og Onsøy Kommune (kulturprisen). Han sa at høyest rager uten tvil æresmedlemsskapet som han ble tildelt i 1988. «Så langt jeg evner, vil jeg være med å bidra til at vår forening kan leve opp til vår visjon, Gresvik IF – klubben hvor alle skal trives”. Det kan vi trygt si at Jan gjorde. Hans siste styremøte deltok han på 2 uker før han døde.

Knut Krabberød (1917 -2005) 

Æresmedlem i 1967. Han ofret blod, svette og tårer for Gresvik IF.

Kom med i foreningen rundt 1930. Var aktiv i sine ungdomsdager og var sågar med på det første ungdomslaget i klubbens historie. De fleste som kjenner litt til GIF’s historie vet at dagens hovedbane som stod klar på midten av 50-tallet, er Knut Krabberøds verk – hverken mer eller mindre. Senere var han med og fikk bygget klubbhuset, som stod ferdig i 1965. Knut Krabberød satt 10 år sammenhengende som formann i GIF (1958-1968). Han døde 11 desember 2005.

Eugen Olavesen (1902 -1962) 

Æresmedlem i 1957, til sterk jubel og bifall fra årsmøtet.

Olavesen ble formann i GIF for første gang i 1935. Han fortsatte å bruke det meste av sin fritid på klubben. Han satt som hovedformann i mange år, og i perioder var han formann i både fotballgruppen og banekomiteen.

Birger Henriksen (1899 – 1985)

Æresmedlem i 1967, for en aldri sviktende interesse for GIF gjennom alle år.

Henriksen var aktiv spiller i yngre dager. Senere ble han formann og styremedlem, verv han hadde i en årrekke. Birger Henriksen ble ikke minst hedret for sitt arbeid med å skaffe klarhet i foreningens historie. Han ble valgt til formann første gang i 1927.

L. Anker Ludvigsen

Æresmedlem i 1946 for de tjenester han ydet foreningen, etter forslag fra samtlige gruppestyrer.

Ludvigsen var Gressvik-gutt, men bodde i Oslo fra han var ung, der han drev pensjonat. Huskes blant annet for at A-laget fikk bo gratis på pensjonatet i forbindelse med bortekamper. Levende opptatt av GIF, og stilte alltid opp, det være seg økonomisk eller på annen måte.

Carl Alfred Forsberg (1864 – 1940)

Utnevnt til æresmedlem i 1938. Godseier og en av de mest pengesterke på Gresvik.

Han drev og eide Forsbergs Stenindustri, og drev Fredrikstad Stenhuggeri. I en tid da klubben sårt trengte midler, spesielt i forbindelse med baneanlegget, var penge- og gavestøtten fra Forsberg av enorm betydning.